Profesionální předseda SVJ

Převezmeme za vás právní odpovědnost za chod domu a budeme spravovat Váš dům tak, abyste žili pohodlně a bezpečně v čistých a funkčních prostorách.

Profesionální předseda SVJ

Má vaše společenství vlastníků (SVJ) problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství?

Hledáte těžko někoho, kdo by byl ochotný převzít zodpovědnosti a závazky, které s sebou funkce ve statutárním orgánu nese?

Obáváte se, kdo bude hradit případné škody?

Dosahují měsíční náklady na činnost výboru desetitisícových částek?


Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu SVJ?

 • Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků.

 • Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody – členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

 • Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány.

 • Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – členství ve výboru vyžaduje ideálně právní a účetní znalosti a také manažerské dovednosti.

 • Ujme se nevděčné pozice – málokdo chce převzít zodpovědnost člena výboru, ale leckdo si dovolí ho kritizovat.

Co všechno profesionální předseda SVJ zajišťuje?

 • Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění.

 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním.

 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.

 • Plnění usnesení shromáždění vlastníků – odpovídá mu za svou činnost.

 • Běžnou agendu – stížnosti, doporučení a žádosti od členů společenství.

 • Informování členů společenství (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu.

 • Shromáždění vlastníků – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění vlastníků jednotek, zápis z jednání.

 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic.

 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů.

 • Vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení a jejich případnou skartaci.

 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb.

 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství.

 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů.

 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrolu její činnost.

 • Pravidelnou kontrolu objektu a ve spolupráci se správcovskou společností odstranění drobných závad.

 • Vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství v souladu s platnou legislativou.

Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu SVJ?

 • Upravit stanovy SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku.

 • Domluvit se na vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora.

 • Svolat shromáždění, odsouhlasit změny stanov a zvolit osoby do kontrolní komise či funkce revizora.

Jak bude změna probíhat?

 • Na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky.

 • Připravíme vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona.

 • Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků.

 • Na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky.

 • Po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu.

 • Provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období.